1 mei 2020

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JOHANNSEN ADVOCATEN BV

 1. Johannsen Advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 55630766 en stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende of vervolgopdrachten die Johannsen Advocaten worden gegeven alsook op de rechtsbetrekking die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden, die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn of zijn geweest bij de dienstverlening van Johannsen Advocaten.
 2. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Johannsen Advocaten, hetzij aan werknemers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Johannsen Advocaten. Hierin kan Johannsen Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door een van de aan haar kantoor verbonden advocaten. Nederlands recht is van toepassing met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 3. Johannsen Advocaten kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Aan Johannsen Advocaten verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in een door een derde bedongen aansprakelijkheidsverzekering mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Johannsen Advocaten zal voor de door haar verrichte werkzaamheden het honorarium toekomen op basis van het geldende uurtarief, vermeerderd met een forfaitair percentage kantoorkosten, alsmede met de btw en met eventuele overige kosten.
 5. Johannsen Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de polis en polisvoorwaarden toegezonden. De aansprakelijkheid van Johannsen Advocaten is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert verhoogd met het eigen risico. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van € 10.000,-. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak op schadevergoeding, indien niet binnen 13 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde instantie aanhangig is gemaakt.
 6. Johannsen Advocaten is alleen aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld indien en voor zover de als gevolg daarvan geleden schade op deze derde verhaalbaar is.
 7. In het kader van de diensten die Johannsen Advocaten verricht voor de opdrachtgever, erkent en aanvaardt de opdrachtgever dat Johannsen Advocaten bepaalde persoonsgegevens verzamelt en verwerkt betreffende de opdrachtgever en/of de gebruikelijke contactpersonen binnen de organisatie van de opdrachtgever (identificatiegegevens, contactgegevens, financiële informatie, enz.). Johannsen Advocaten zal dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 vanaf de datum van haar inwerkingtreding, en haar nationale uitvoeringswetgeving). Johannsen Advocaten zal deze persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, facturatie en boekhouding, beheer van schuldvorderingen, naleving van wettelijke verplichtingen). De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verbonden vennootschappen (indien gevestigd buiten de EU, zullen de EU Standaardcontractbepalingen deze doorgiften regelen) en aan derden waarmee Johannsen Advocaten een contractuele relatie heeft (bijvoorbeeld externe dienstverleners). Johannsen Advocaten zal de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig of onopzettelijk verlies, vernietiging of toegang. De opdrachtgever erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De opdrachtgever erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die hij/zij zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Johannsen Advocaten kan worden verhaald, behalve ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout. Mits bewijs van identiteit, heeft de opdrachtgever een inzagerecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens en, in voorkomend geval, een recht op rectificatie van onjuiste gegevens en een recht op verwijdering van bepaalde gegevens (indien gerechtvaardigd). Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek te sturen naar volgend emailadres: info@johannsen.nl of een schrijven te sturen naar Johannsen Advocaten BV, Sarphatistraat 370, 1018 GW te Amsterdam.
 8. Klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie worden schriftelijk aan Johannsen Advocaten voorgelegd door verzending van een klachtschrift aan het adres van Johannsen Advocaten, ter attentie van de klachtenfunctionaris.
 9. De klachtenfunctionaris stelt de klager een maand na ontvangst van de klacht en de beklaagde schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Bij afwijking van de termijn doet de klachtenfunctionaris daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en de beklaagde, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel wordt gegeven.
 10. De klager en de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven op de klacht. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de behandeling van de klacht.
 11. Indien de klacht na behandeling niet is opgelost kan de klager deze voorleggen aan de Deken van de Orde van Advocaten Amsterdam.
 12. Overige geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (i) de door of namens Johannsen Advocaten verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of (ii) de rechtsverhouding met de cliënt of andere derden zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van en worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam naar Nederlands recht, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie.
 13. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.